Mariages 2022

LENNOX         &       QUETSCHE
♂ en noir, bleu, roux, crème.
♀ en noir, bleu, roux, crème , en uni ou en tortie.

PROSPER       &          GAYA
♂ en bleu , lilac, crème, en uni ou en tabby
♀ en bleu, lilac , en uni, en tabby, en tortie.